ALGEMENE VOORWAARDEN ZIBBRA

B.V.B.A. ZIBBRA, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer B0473.449.278 met maatschappelijke zetel gevestigd te Langestraat 223, 2240 Zandhoven (hierna “ZIBBRA”) is een bedrijf gespecialiseerd in E-Commerce in zijn totaliteit (hierna “Diensten”).

De Klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Zibbra komt te staan (de “Klant”) of iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit vallen (de “Consument Klant”).

Artikel 1: Toepasselijkheid

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Zibbra en de Klant.

Het plaatsen van een bestelling bij Zibbra houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Zibbra in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De Klant erkent geïnformeerd te zijn van de algemene voorwaarden en hij aanvaardt de toepassing ervan expliciet.

De toepassing van de algemene voorwaarden van Zibbra sluit de toepassing van enige andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2: Bestelling / overeenkomst

2.1

De offertes van Zibbra die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet-bevestigde orders van een Klant binden Zibbra evenmin.

Tussen Zibbra en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening of de bevestiging per e-mail door een zaakvoerder van Zibbra van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst, of door de uitvoering van de overeenkomst door Zibbra.

Alle offertes gericht aan een Consument Klant blijven na ondertekening door de zaakvoerder een maand geldig, behoudens indien anders vermeld. Indien een offerte gericht aan een Consument Klant door deze laatste wordt aanvaard binnen deze periode, dan zal Zibbra hierdoor gebonden zijn.

Alle offertes van Zibbra worden opgemaakt op basis van de gegevens die de Klant aan Zibbra verschaft. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de prijs.

2.2

Zibbra is gerechtigd om een deel of het geheel van haar verplichtingen onder de overeenkomst te laten uitvoeren door een derde partij in onderaanneming, voor zover huidige algemene voorwaarden eveneens gelden voor deze derde.

Artikel 3: Termijn, levering en beëindiging

3.1

De overeenkomst vat aan op de datum zoals vermeld in de bevestigde offerte en zal eindigen wanneer alle Producten en Diensten door Zibbra aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen voor de betreffende Producten en Diensten heeft volbracht, behoudens in geval een specifieke termijn is overeengekomen.

3.2

Indien een termijn werd overeengekomen in de offerte, is deze ten allen tijde strikt indicatief te noemen en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van Zibbra. Zibbra verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven.

Deze bepaling geldt niet voor overeenkomsten die gesloten worden met Consument Klanten.

3.3

Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen om met bindende levertermijnen te werken of een overeenkomst werd gesloten met een Consument Klant, en in indien zulke termijnen niet werden gerespecteerd, dan zal de Klant gerechtigd zijn om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen, mits hij Zibbra per aangetekend schrijven een redelijke termijn van 4 weken verschaft om haar fout te corrigeren. Deze bepaling zal niet toepasselijk zijn in geval van overmacht.

Bovendien zullen alle openstaande betalingsvorderingen voor op dat moment reeds geleverde Producten en Diensten verschuldigd blijven.

Tenslotte zal de beëindiging van de overeenkomst volgens huidig artikel, op generlei wijze de Klant een recht op vergoeding van enige schade verschaffen ten laste van Zibbra.

3.4

Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan de Klant en/of een derde (vb. met betrekking tot het leveren van bepaalde elementen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten door Zibbra, m.b.t. de betaling van het overeengekomen voorschot, …).

3.5

Zibbra heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; (v) indien de Klant conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of (vi) indien Zibbra gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Zibbra wel zal nakomen.

In geval van zulke beëindiging behoudt Zibbra zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intresten en schade die Zibbra heeft geleden en worden alle vorderingen van Zibbra op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

De Consument Klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met Zibbra te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Zibbra. Indien de Consument Klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij Zibbra daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

Artikel 4: Prijs

4.1

Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal Zibbra de bestelde Producten en Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs die in de bevestigde offerte tussen Zibbra en de Klant werd overeengekomen.

Deze forfaitaire prijs is gebaseerd op de plannen, een gedetailleerde meetstaat en de eventuele uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in de bevestigde offerte. Eventuele wijzigingen aan de bestelde Producten, Diensten en / of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat deze werken worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven te allen tijde bij Zibbra opvragen.

4.2

Zibbra is gerechtigd om een voorschot te vorderen en, bij gebreke aan betaling van dit voorschot, het leveren van haar Producten en Diensten op te schorten tot de integrale betaling ervan.

4.3

De prijs is in principe BTW exclusief, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de Producten en de Diensten geleverd door Zibbra, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant zullen vallen.

In offertes gericht aan Consument Klanten daarentegen wordt telkens de totale prijs, BTW en alle kosten inclusief, gehanteerd.

Artikel 5: Betaling

5.1

Behoudens andersluidende bepalingen in de bevestigde offerte, zijn de facturen van Zibbra betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de uitgiftedatum van de factuur.

De facturen worden betaald in EURO via overschrijving op de bankrekening zoals weergegeven op de betreffende factuur.

5.2

Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant Zibbra hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van 7 werkdagen na factuurdatum (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege Zibbra met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

5.3

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Zibbra zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende leveringen van Producten en Diensten te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, zonder dat deze schorsing vanwege Zibbra aanleiding zou geven tot de beëindiging van de overeenkomst.

5.4

Bij niet-betaling van een factuur zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest a rato van 1 % per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10 % op het factuurbedrag, BTW exclusief, met een minimum van 200 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van Zibbra om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de Klant.

5.5

Betalingen die de Klant aan Zibbra verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 6: Intellectuele Eigendomsrechten

6.1

Behoudens expliciete schriftelijke andersluidende bepalingen, blijft Zibbra als enige titularis en houder van alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, doch niet beperkt tot de merkrechten, de auteurs- en naburige rechten, tekeningen- en modellenrechten, rechten op software, octrooirechten, etcetera…) verbonden aan haar Producten en de levering van haar Diensten.

Artikel 7: Beperkte aansprakelijkheid

7.1

Zibbra is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/ of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van Consument Klanten.

De totale aansprakelijkheid van Zibbra wordt te allen tijde- doch met uitsluiting van overlijden of lichamelijk letsel in hoofde van de Consument Klant- beperkt tot de prijs betaald voor de Producten en Diensten onder de bevestigde offerte, tenzij de aansprakelijkheid van Zibbra voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of zware fout.

Zibbra zal dus geenszins aansprakelijk zijn voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, etc…

7.2

De Klant garandeert dat de elementen, informatie, documenten, merken etc. … die hij overmaakt aan Zibbra geen inbreuk maken op de rechten van derden. In ieder geval zal hij Zibbra vrijwaren voor eender welke vordering op die basis, alsook Zibbra vergoeden voor alle mogelijke, geleden schade in dit verband.

Artikel 8: Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen Zibbra en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

Alle meegedeelde of uitgewisselde informatie tussen Zibbra en de Klant in het kader van de overeenkomst of naar aanleiding ervan blijft uitdrukkelijk geheim met uitzondering van de informatie die de Klant reeds aan het publiek zou hebben bekendgemaakt of informatie waarvan het publiek geacht is er op de hoogte van te zijn.

De Klant stemt in om zowel tijdens als na de duur van de overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na de beëindiging ervan, de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd niet openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, noch toe te laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekendgemaakt werd.

De Klant erkent dat Zibbra het recht heeft om schadevergoeding te vorderen - zonder afbreuk te doen aan gelijk welke andere vordering - voor elke inbreuk op dit artikel voor een bedrag van 5.000 euro per inbreuk, zonder afbreuk te doen aan het recht van Zibbra om de effectief geleden schade integraal te vorderen van de Klant.

Artikel 10: Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. De bevoegde rechtbank inzake overeenkomsten gesloten met een Consument Klant wordt bepaald in overeenstemming met artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.